SMALL SHRUBS

Smaller than 5'

White Sage

White Sage

California Buckwheat

California Buckwheat

Cleveland Sage

Cleveland Sage

Black Sage

Black Sage

Woolly Bluecurls

Woolly Bluecurls

California Sagebrush

California Sagebrush

Bush Sunflower

Bush Sunflower